Inkluderende felleskap og tverrfaglig samarbeid – hvordan lykkes med bedre tverrfaglig samhandling rundt utsatte barn og unge?

5. desember - 6. desember

Sted: Ton Hotell Arena, Lillestrøm

«Inkluderende felleskap og tverrfaglig samarbeid» er en konferanse for kommuner som er innvilget, eller har søkt, tilskuddsmidler over tilskuddsordningen «systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn og unge.» 

Påmelding

Påmelding åpnes i september. Konferansen vil avholdes på Thon Hotel Arena Lillestrøm.

Forutsetning for deltakelse:

  • kommuner som er innvilget tilskudd over ordningen «systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn og unge» i 2018
  • kommuner som søker om tilskudd over ordningen «systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn og unge» i 2019, og samarbeidsparter (kompetansemiljøer, FM mm.)

Hver kommune kan melde på inntil fire deltakere som representerer ulike sektorer/tjenester og nivå i kommunens prosjektarbeid.

Program

Kommer

Konferansen foregår 5. desember 2019 kl. 10.30–17.15 og 6. desember fra kl. 08.30–13.00 (avsluttes med lunsj fra kl. 13.00–14.00).

Om konferansen

Konferansen skal bidra til inspirasjon, kunnskaps- og erfaringsoverføring mellom kommuner, regioner og statlig nivå, og understøtte kommuner som arbeider med bedre tverrfaglig samarbeid og tverrsektoriell samordning for utsatte barn og unge og deres familier.

Selv om tjenestene hver for seg kan være gode, fører manglede samordning til at barn, unge og deres familier ikke får riktig hjelp til riktig tid. Å få til et godt samarbeid mellom tjenester/sektorer har vært en utfordring i mange år. En årsak er manglende samarbeid mellom tjenester/sektorer i kommunene, en annen er mangel på samordning på statlig nivå. Denne konferanse skal være et bidrag inn i arbeidet med samordning og samarbeid om tjenester og tiltak til beste for barn og unge og deres familier.

«Inkluderende felleskap og tverrfaglig samarbeid» er en konferanse for virksomhetsleder /enhetsleder og prosjektleder i kommunene som har søkt, eller er innvilget tilskuddsmidler over tilskuddsordningen «systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn og unge». Konferansen har sitt utspring fra Helsedirektoratets arbeid med Bedre tverrfaglig innsats (BTI) – utvikling av lokal samhandling og tilhørende tilskuddsordning. Fra 2018 ble tilskuddordning BTI slått sammen med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets tilskuddordning «systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn». Sammenslåingen av ordningene har som hensikt og gjøre det enklere for kommunene å søke om midler, og gir kommunene større rom for lokale tilpassinger og metodefrihet. Samordningen bygger på kunnskapsgrunnlaget fra Modellkommuneforsøket og Bedre Tverrfaglig Innsats, og ivaretar felles suksesskriterier fra arbeidet med modellutvikling.

Formålet med konferansen er å støtte opp om kommunenes arbeid med samordning og samarbeid om tjenester til det beste for barn, unge og deres familier. Konferansen vil belyse praktiske og teoretiske perspektiver på samarbeid og samordning, og ulike pedagogiske virkemidler på nasjonalt og lokalt nivå.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet og regionale kompetansesentrene på rusfeltet samarbeider om konferansen. Konferansen vil også reflektere det pågående 0–24 samarbeidet.

Først publisert: 23.05.2019